Openshot โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ โหลดใช้ฟรี ไม่ต้องซื้อ

openshot-free-video-editor-p01

ใครที่เป็นผู้ที่ชอบตัดต่อวีดีโอแต่ประสบปัญหาไม่สามารถซื้อโปรแกรมตัดต่อราคาแพงๆหลายพันได้ และท่ามกลางปัญหาซอฟต์แวร์ที่คุ้นเคยปิดตัว เช่น Youtube Video Editor ที่ตัดต่อวีดีโอออนไลน์บน Youtube ฟรีก็ปิดตัว หรือ Windows Movies Maker ก็ปิดตัวแหล่งดาวน์โหลดแอปตัดต่อไปแล้ว บทความนี้ทีมงานไอที 24 ชั่วโมงพบว่า นี่คือโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่สามารถตัดต่อวีดีโอได้ และโหลดใช้ฟรีโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลย มีชื่อว่า Openshot

openshot-free-video-editor-p05

Openshot เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอแบบ Opensource ที่ออกแบบคล้ายโปรแกรมดังอย่าง Corel Videostudio เผลอๆดีกว่าเพราะสามารถใช้งานได้ฟรี และเรนเดอร์ไฟล์ได้ถึง 4K และ 60Fps ก็รองรับด้วย
สามารถตัดต่อใส่วีดีโอ และเสียงเพลง ใส่ Transition เปลี่ยนภาพได้หลายแบบ

openshot-free-video-editor-p04

ที่สำคัญรองรับการใส่ 3D ANIMATION ที่สร้างจากโปรแกรม Blender มาใช้ร่วมกับโปรแกรมตัดต่อ Openshot ได้ด้วย
Openshot ใช้ได้ทั้ง WINDOWS , MAC OS และ LINUX ได้ด้วย โหลดฟรีใช้ฟรีตลอดไป ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน แนะนำโหลด Blender เพิ่มเติม เพื่อใช้เสริมในส่วน 3D ANIMATION และ EFFECT ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และใช้ได้ตลอดไปเช่นกัน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.openshot.org

ขอบคุณที่มาข้อความดีๆ 

 

โฆษณา
โพสท์ใน บทความทั่วไป | ใส่ความเห็น

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบรรยาย การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผล การจัดเก็บ การจัดการหรือการกระทำกับข้อมูลข่าวสาร โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ในการปฎิบัติงาน เพื่อให้ได้สารสนเทศหรือความรู้ที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกัน

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดี มีขั้นตอน ดังนี้
1.การรวบรวมข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่ต้องการจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูลมารวมกันด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การให้กลุ่มเป้าหมายช่วยตอบแบบสอบถามที่ตนเองคิดขึ้นมา การอ่านรหัสแท่งจากแถบรหัสสินค้า หรืออ่านข้อมูลจากการฝนดินสอลงในกระดาษคำตอบในการทำข้อสอบ เป็นต้น
2.การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เป็นการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องด้วยการใช้สายตามนุษย์หรือตั้งกฎเกณฑ์ให้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เหมาะสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป
3.การประมวลผลข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วมาทำการประมวลผลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดกลุ่ม จัดเรียงตามตัวอักษร และเปรีบเทียบหรือคำนวณข้อมูล เพื่อให้ได้ผลสรุปที่เป็นสารสนเทศและนำไปใช้งานได้
4.การจัดเก็บ เป็นการนำสารสนเทศที่ทำการประมวลผลแล้ว มาจัดเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกชนิดอื่น ๆ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หน่วยความจำแบบแฟลซ(แฟลซไดรฟ์) เป็นต้น
5.การทำสำเนา เป็นการนำสารสนเทศที่จัดเก็บไว้มาทำสำเนาเพื่อสำรองสารสนเทศไว้ใช้หากข้อมูลต้นฉบับเกิดการสูญหาย และสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น การถ่ายเอกสารเก็บไว้ในแฟ้ม การทำสำเนาลงในแผ่นซีดี แผ่นดีวีดี หรือหน่วยความจำแบบแฟรซ เป็นต้น
6.การเผยแพร่สารสนเทศ เป็นการนำสารสนเทศไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้มีความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ลงเว็บไซต์สาธารณะ กระดานสนทนา ทำแผ่นพับหรือใบปลิว ทำสำเนาลงในสื่อบันทึกข้อมูล วางไว้ในสถานที่ที่หยิบง่าย จัดป้ายนิเทศในบริเวณที่เป็นจุดสนใจหรืองานนิทรรศการ เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บทความทั่วไป | ใส่ความเห็น

การจัดการสารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศมี 3 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและการดูแลรักษาข้อมูล

การเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
เป็นขั้นตอนแรกในการจัดการสารสนเทศ ซึ่งควรกระทำควบคู่กันไป คือ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วก็ทำการตรวจสอบข้อมูลนั้นทันทีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความต้องการมากที่สุด
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก จึงควรกำหนดว่าจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง ข้อมูลได้มาจากไหนและจัดเก็บข้อมูลนั้นมาได้อย่างไร
2. การตรวจสอบข้อมูล เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อได้สารสนเทศ
ที่คุณภาพ

การประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล คือ การนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วหรือข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและตรวจสอบมา
กระทำเพื่อให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ดังนี้
1. การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล เป็นการแยกประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาอย่างเป็นระบบตามกลุ่ม
และประเภทของข้อมูลนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้อาจเก็บไว้ในรูปของแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ก็ได้
2. การจัดเรียงข้อมูล เป็นขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาหรืออ้างอิงข้อมูลในอนาคต
3. การคำนวณ เป็นการประมวลผลที่ต้องการผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่มีความละเอียดถูกต้อง แม่นยำ
เนื่องจากที่รวบรวมและจัดเก็บมานั้นอาจมีทั้งรูปแบบของข้อความและตัวเลข ซึ่งต้องมีการคำนวณหาค่าเฉลี่ยหรือ
ผลรวมของข้อมูลนั้น ๆ
4. การทำรายงาน เป็นการประมวลผลที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุด โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลในอนาคต ผู้ดำเนินการจะต้องสรุปข้อมูลเพื่อทำรายงานให้ตรงกับความต้องการในการใช้สารสนเทศ นั้น ๆ
โดยจะต้องนำเสนอรายงานในรูปแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการสารสนเทศ

การดูแลรักษาข้อมูล
การดูแลรักษาข้อมูล เป็นขั้นตอนการจัดการสารสนเทศมีจุดประสงค์หลักเพื่อป้องกันและเก็บรักษาข้อมูล ไม่ให้สูญหาย ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่ในอนาคต
1. การจัดเก็บ คือการนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและประมวลผลแล้วมาบันทึกเข้าสู่ระบบข้อมูล
อย่างมีระเบียบและเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน ทั้งนี้อาจจัดเก็บไว้ในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร สิ่งพิมพ์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ก็ได้
2. การทำสำเนา คือ การเพิ่มจำนวนข้อมูลด้านปริมาณ โดยเนื้อหาของข้อมูลจะไม่เปลี่ยนแปลงไป
จากต้นฉบับหรือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว สามารถกระทำได้โดยการคัดลอกทั้งจากมนุษย์หรือ
เครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้
3. การแจกจ่ายและการสื่อสารข้อมูล คือ การนำสำเนาที่ทำเพิ่มไว้แจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง
4. การปรับปรุงข้อมูล คือ การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาจกระทำโดยการแก้ไขข้อมูลบางส่วนหรือบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงในระบบข้อมูล

โพสท์ใน บทความทั่วไป | ใส่ความเห็น

HARDWARE คืออะไร???

“ความหมายของฮาร์ดแวร์ “

hardware001

ที่มาภาพ http://www.thaigoodview.com

ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ส่วนที่ประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เช่น ตัวเครื่อง จอภาพ คีย์บอร์ด และเมาส์ เป็นต้น

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  จำแนกตามหน้าที่ของฮาร์ดแวร์สามารถแบ่งเป็นส่วนสำคัญ 5 ส่วน คือ

1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit – CPU)

3. หน่วยความจำ (Memory Unit)

4. หน่วยแสดงผล (Output Unit)

5. อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ (Peripheral Equipment)

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บทความทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ซอฟท์แวร์ คืออะไร ?

softwareexam1

หลายคนคงยังไม่รู้ความหมายของคำว่า ซอฟท์แวร์ (software) กันดีนัก ซึ่งอาจจะมีหลายครั้งที่เคยได้ยินได้ฟังมาไม่ว่าจากที่ไหน บางทีอาจจะนึกออกบ้าง ไม่ออกบ้าง แต่ในวันนี้เราจะสามารถทำความเข้าใจกับคำว่า ซอฟท์แวร์ มากขึ้นได้ตามลำดับ

 • ความจำเป็นของการใช้ซอฟต์แวร์
 • ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์
 • ชนิดของซอฟต์แวร์
 • ซอฟต์แวร์ระบบ
  – ระบบปฏิบัติการ
  – ตัวแปลภาษา
 • ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  –  ซอฟต์แวร์สำเร็จ
  – ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บทความทั่วไป | ใส่ความเห็น